Avís Legal

- Titular: AITASA Aguas Industriales de Tarragona, S.A.
- Direcció: Calle doce s/n, 43100 Bonavista, Tarragona (España)
- Email: aitasa@aitasa.es
- Web: www.aitasa.es
- Telèfon: (+34) 977 55 61 16

AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

INFORMACIÓ LEGAL LSSIICE

D'acord amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant LSSICE), AGUAS INDUSTRIALES DE TARRAGONA, S.A (AITASA), manifesta que el domini www.aitasa.es es propietat d' AGUAS INDUSTRIALES DE TARRAGONA, S.A (AITASA), , amb CIF A28137065 i amb domicili a C/ Dotze s/n , 43100 TARRAGONA .

Que AGUAS INDUSTRIALES DE TARRAGONA, S.A (AITASA) consta inscrita al Registre Mercantil de Tarragona, al Tom 326, Foli 89 i Fulla T-3871.

AGUAS INDUSTRIALES DE TARRAGONA, S.A (AITASA) no pot assumir cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte, inadequat o il.lícit de la informació apareguda en les seves pàgines d'Internet.

Amb els límits establerts en la llei, AGUAS INDUSTRIALES DE TARRAGONA, S.A (AITASA) no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen en les seves pàgines d'Internet. Els continguts i informació de les pàgines d'Internet de AGUAS INDUSTRIALES DE TARRAGONA, S.A (AITASA) estan elaborades per professionals de la mateixa degudament qualificats per a l'exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no vinculen a l'esmentada corporació ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, doncs es tracta merament d'un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu. Les pàgines d'Internet de AGUAS INDUSTRIALES DE TARRAGONA, S.A (AITASA) poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts. Per tant, aquesta no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de AGUAS INDUSTRIALES DE TARRAGONA, S.A (AITASA) o les seves llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de AGUAS INDUSTRIALES DE TARRAGONA, S.A (AITASA).

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

En virtut de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per la present autoritza a que les dades personals facilitades siguin incorporades al fitxer de " Contactes " responsabilitat d' AGUAS INDUSTRIALES DE TARRAGONA, S.A (AITASA), CIF: A28137065 i seu social a C/ Dotze s/n , 43100 TARRAGONA.

La finalitat d'aquest tractament és la gestió i control del correu electrònic així com l'agenda de contactes i atendre la seva petició. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones i seran conservades sempre que sigui imprescindible o legítim per la finalitat que es van captar.

Conforme allò disposat a la normativa esmentada, podrà indicar la revocació del consentiment donat, així com exercitar els drets d'accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions hauran de realitzar-se a C/ Dotze s/n , 43100 TARRAGONA o bé enviant un correu electrònic a : aitasa@aitasa.es

Així mateix podrà presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Aquesta web és propietat de AGUAS INDUSTRIALES DE TARRAGONA, S.A (AITASA). Els drets de Propietat Intel.lectual i drets d'explotació i reproducció d'aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles ("hiperlinks") que s'estableixin des d'ella a altres pàgines web de qualsevol centre adscrits o organisme depenent, són propietat exclusiva d'aquesta, tret que expressament s'especifiqui altra cosa.

Qualsevol denominacions, dissenys i/o logotips, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per AGUAS INDUSTRIALES DE TARRAGONA, S.A (AITASA), per les seves societats filials i/o dominades o per tercers.

Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d'aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l'Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel.lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no sent responsabilitat de AGUAS INDUSTRIALES DE TARRAGONA, S.A (AITASA) l'ús que L'USUARI pugui portar a terme referent a això, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d'aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertiments d'aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de AGUAS INDUSTRIALES DE TARRAGONA, S.A (AITASA).

AGUAS INDUSTRIALES DE TARRAGONA, S.A (AITASA) no transfereix als usuaris la propietat del seu software. L'usuari És el propietari del suport en el qual el software es gravat. AGUAS INDUSTRIALES DE TARRAGONA, S.A (AITASA) poseeix tots els drets de propietat industrial i intelectual, incloent el software. Si l' usuari transfereix software d' aquest website al seu terminal, no podrà disseccionar pel seu estudi i descompilar, traduir la versió del codi objecte original o el seu llenguatge a un altre codi o llenguatge.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer de quantes qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L'USUARI, en virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d'Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.

CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

La utilització del lloc web d' AITASA Aigües Industrials de Tarragona, S.A no comporta l'obligatorietat d'inscripció de l' USUARI. Les condicions d'accés i ús del present lloc web es regeixen estrictament per la legalitat vigent i pel principi de bona fe comprometent-se l' USUARI a realitzar un bon ús de la web.

Queden prohibits tots els actes que vulnerin la legalitat, drets o interessos de tercers: dret a la intimitat, protecció de dades, propietat intel.lectual etc.

Expressament AITASA Aigües Industrials de Tarragona, S.A prohibeix els següents:

1. Realitzar accions que puguin produir en el lloc web o a través del mateix per qualsevol mitjà qualsevol tipus de dany als sistemes d' AITASA Aigües Industrials de Tarragona, S.A. o a tercers.
2. Realitzar sense la deguda autorització qualsevol tipus de publicitat o informació comercial directament o de forma encoberta, l'enviament de correus massius ("spaming") o enviament de grans missatges amb la finalitat de bloquejar servidors de la xarxa ("mail bombing").
3. AITASA Aigües Industrials de Tarragona, S.A podrà interrompre en qualsevol moment l'accés al seu lloc web si detecta un ús contrari a la legalitat, la bona fe o a les presents condicions generals.